Voorwaarden

Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden van J. de Witte Services

1. Algemeen


1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder verkoper J. DE WITTE SERVICES gevestigd te Akkrum.

1.2 De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van verkoper voorzover niet in afzonderlijke gevallen uitdrukkelijk hiervan afwijkende bepalingen schriftelijk zijn of worden overeengekomen.

1.3 Tegenover deze voorwaarden zijn alle voorwaarden door de opdrachtgever of anderen op of blijkens briefpapier, bestellings- en leveringsformulieren, notaís en wat dies meer zij gesteld of gedeponeerd, niet van toepassing en voor verkoper niet bindend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2. Aanbieding en overeenkomst

2.1 Alle offertes van verkoper zijn vrijblijvend tenzij uit de inhoud expliciet anders blijkt.

2.2 Een order is voor verkoper eerst bindend nadat deze door verkoper is geaccepteerd.

3. Prijzen

3.1 Tenzij anders overeengekomen, gelden alle prijzen voor levering af verkooppunt van verkoper, inclusief verpakking en exclusief omzetbelasting.

3.2 Indien na acceptatie van een order door de verkoper buiten haar toedoen omstandigheden optreden die kostprijsverhogend werken (zoals bijv. toeslagen, muntdevaluaties, prijsverhogingen, invoerrechten e.d.) heeft de verkoper het recht die kostprijsverhoging aan de koper door te berekenen. Eventueel op de dag waarop de overeenkomst gesloten werd nog niet bekende heffingen zoals accijnzen, belastingen e.d. of voor zover franco geleverd wordt, nog niet bekende verhogingen van vrachtkosten kunnen eveneens op de koper worden verhaald.

4. Betaling

4.1 Tenzij tevoren schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling vooruit te geschieden, zonder aftrek of korting hoegenaamd. Onder betaling wordt verstaan betaling in contanten of bijschrijving op een bankrekening van verkoper. Als dag van betaling (anders dan in contanten) wordt de (valuta)dag van bijschrijving gerekend.

4.2 Indien de koper niet stipt op tijd aan zijn tegenover verkoper aangegane betalingsverplichtingen voldoet, zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins voor rekening van koper, ook indien omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de transfer doen plaatsvinden op de voor verkoper nadelige wijze. Eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarder-, en advocatenkosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijk zijn begrepen, welke verkoper heeft gemaakt teneinde nakoming door koper te bewerkstelligen, zijn ten laste van koper. De buitengerechtelijke kosten zullen zonder dat hieromtrent nader bewijs zal behoeven te worden geleverd, minimaal 15% van het verschuldigd bedrag bedragen met een minimum van e 500,00. Zij zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering op koper door verkoper in handen van een deurwaarder of advocaat is gesteld, ongeacht of koper hiervan kennis draagt.

5. Levertijden

5.1 De levertijd wordt zo nauwkeurig mogelijk opgegeven en gaat in nadat de overeenkomst is gesloten, alle voor uitvoering noodzakelijke gegevens in bezit zijn van verkoper en betaling is verricht.

5.2 Als tijdstip van levering geldt de dag waarop de goederen de plaats van levering verlaten of aldaar ter beschikking van koper en ter verzending gereed zijn.

5.3 Verkoper zal zich zoveel mogelijk houden aan de overeengekomen leveringstijd. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient verkoper derhalve schriftelijk in gebreke gesteld te worden. Bij overschrijding van de levertijd, anders dan door overmacht, zal verkoper, na ingebrekestelling, een redelijke termijn worden gegund om aan haar verplichtingen te voldoen. Slechts buitensporige overschrijding kan worden beschouwd als wanprestatie.

6. Levering en risico

6.1 Als plaats van levering geldt het verkooppunt van verkoper of een andere door verkoper aan te wijzen plaats, ook indien franco plaats van bestemming is verkocht.

6.2 Als overeengekomen wordt dat verkoper voor de verzending der goederen zorgdraagt, geschiedt de verzending op naam en vrachtbrief, respectievelijk cognossement van verkoper. Verkoper kiest naar zijn beste weten de route en het middel van vervoer zonder dat, behalve in geval van grove schuld harerzijds, haar hiervoor enige onzorgvuldigheid door koper kan worden verweten. De koper is te allen tijde bevoegd de betreffende goederen zelf te laten afhalen of af te halen, mits op zijn kosten.

6.3 Bij franco levering zijn slechts de vrachtkosten tot de overeengekomen plaats voor rekening van verkoper. Alle verdere kosten en uitgaven zijn voor rekening van de koper.

6.4 Het transportrisico vanaf de plaats van levering is geheel voor rekening van koper.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De verkochte en geleverde goederen worden geacht door verkoper aan de opdrachtgever of koper om niet in bewaring te zijn gegeven tot het tijdstip, waarop de opdrachtgever of koper aan zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan. Tot dat tijdstip blijven de goederen derhalve eigendom van verkoper. Indien de opdrachtgever of koper ingebreke is met de nakoming van een of meer verplichtingen, heeft de verkoper het recht de inbewaargeving terstond te beëindigen en de goederen als haar eigendom terug te nemen. Gedurende een periode van inbewaargeving, zijn de goederen volledig voor risico van de opdrachtgever of koper. Alle kosten en schaden, vallende op of belopen door de goederen gedurende de periode van inbewaargeving, komen ten laste van opdrachtgever of koper.

7.2 De opdrachtgever is verplicht verkoper onverwijld in kennis te stellen van eventuele inbeslagneming of andere inbreuk op haar eigendomsrechten door (een) derde(n).

7.3 Ingeval de eigendom van de goederen door toedoen van de opdrachtgever of koper op derden mocht zijn overgegaan, ondanks het feit dat hij nog niet tot vervreemding bevoegd was, cedeert opdrachtgever of koper reeds nu voor alsdan aan verkoper zijn terzake van deze eigendomsovergang ontstane rechten ten opzichte van deze derde(n) tot het bedrag van de door verkoper voor deze goederen berekende prijs, onverschillig het feit of hij de goederen onverwerkt dan wel verwerkt heeft vervreemd en onverminderd eventuele verdere rechten van verkoper.

8. Garantie

8.1 De verkoper staat in voor de deugdelijkheid en kwaliteit van de door haar geleverde goederen. Eventuele klachten moeten zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen acht† dagen na ontvangst der goederen, schriftelijk aan verkoper worden medegedeeld. Later medegedeelde klachten kunnen generlei rechtsgevolgen teweegbrengen. Indien op de vrachtbrief, het cognossement of het reÁu bij het aannemen der goederen door boot, spoor of ander vervoermiddel geen opmerking is gesteld met betrekking tot de verpakking of emballage, geldt zulks als bewijs dat dezelve zich bij aflevering der goederen door verkoper in deugdelijke en goede staat bevonden. Indien een klacht gegrond wordt bevonden, heeft verkoper het recht hetzij te verlangen dat koper de goederen tegen gepaste prijsreductie behoudt, hetzij kosteloos zo snel mogelijk herlevering te laten volgen. In het laatste geval dienen de eerstgeleverde goederen op verzoek van verkoper onmiddellijk te worden geretourneerd. De kosten hiervan komen voor rekening van verkoper. Hangende het onderzoek van een klacht, heeft verkoper het recht verdere leveringen op te schorten, totdat een bevredigende oplossing verkregen is, in welk geval de oorspronkelijke leveringstijd overeenkomstig wordt verlengd.

8.2 De garanties tot het geven waarvan verkoper gehouden zou kunnen zijn kunnen zich nimmer verder uitstrekken en vinden steeds hun begrenzing in de door derden aan verkoper gegeven garanties.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Verkoper aanvaardt aansprakelijkheid volgens haar garantiebepalingen en volgens het in dit artikel beschrevene. Iedere andere aansprakelijkheid van verkoper is uitgesloten.

9.2 Buiten de aansprakelijkheid volgens de voornoemde garantiebepalingen aanvaardt verkoper uitsluitend aansprakelijkheid voor schade voor zover ontstaan door opzet of grove schuld, welke aansprakelijkheid in geen geval meer zal bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) welke tussen verkoper en koper is bedongen ter zake van de overeenkomst in het kader waarvan de gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

9.3 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade hoe ook genaamd en in welke vorm dan ook die hetzij direct of indirect het gevolg zou (kunnen) zijn van het gebruik dan wel de ongeschiktheid van het door verkoper geleverde.

9.4 Koper is verplicht verkoper te dien aanzien ook volledig te vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden.

9.5 Voor kleurafwijkingen aanvaardt verkoper geen aansprakelijkheid, indien deze niet groter zijn dan kleurnuances.

9.6 Koper dient vooraf door eigen onderzoek vast te stellen of de verkopers artikelen onder alle omstandigheden geschikt zijn voor het doel waarvoor koper ze wenst te gebruiken. Verkoper is niet aansprakelijk voor onjuiste toepassing van haar artikelen.

9.7 Het recht op schadevergoeding vervalt volledig indien koper, na het ontstaan van de schade, verkoper niet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken, schriftelijk hiervan in kennis heeft gesteld. Bedoelde schade en haar oorzaak dienen door een wettelijk erkend deskundige objectief te worden vastgesteld.

9.8 Verkoper erkent geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in gegevens, tekeningen, datasheets etc. of adviezen, haar door of namens de opdrachtgever verstrekt om daarvan gebruik te maken bij de uitvoering van de overeenkomst. Verkoper is niet verplicht de van de opdrachtgever of via hem van derden ontvangen gegevens of stukken te toetsen en mag op de juistheid ervan afgaan. De opdrachtgever zal de verkoper te deze aanzien vrijwaren voor eventuele, uit bedoelde onjuistheden voortkomende aanspraken van derden.

10. Reclamemateriaal
Het is verboden de producten van verkoper en het door verkoper ter beschikking gestelde reclame- en monstermateriaal te gebruiken voor doeleinden anders dan de doeleinden, waarvoor de producten en het reclame- en monstermateriaal gevraagd en beschikbaar gesteld zijn. Bij iedere overtreding van deze verboden zal een onmiddellijk opeisbare boete van e 500,00 aan verkoper verschuldigd zijn, zulks onverminderd het recht van verkoper om in plaats van deze gefixeerde boete vergoeding der werkelijk geleden schade te vorderen.

11. Overmacht

11.1 Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet aan haar te wijten is of die noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van verkoper komt. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: brand en andere bedrijfsongevallen, machineschade, grondstoffengebrek, belemmering door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, gebrek aan arbeidskrachten, boycot, oproer, staat van beleg, oorlog of oorlogsgevaar, zowel hier te lande als in landen van herkomst der materialen of grondstoffen, verlies of beschadiging der materialen bij transport, onvoorziene ziekte van werknemers, in- of uitvoerverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, verbod tot levering bindend opgelegd, stagnatie in de aanvoer van materialen of grondstoffen, gebrek aan of storingen in transportmiddelen zowel bij verkoper als bij haar toeleveranciers of anderen aan wie verkoper voor productie of levering der goederen afhankelijk is.

11.2 Tenzij sprake is van blijvende onmogelijkheid tot nakoming worden in geval van overmacht de verplichtingen over en weer opgeschort.

11.3 Indien voornoemde opschorting kostenverhogend werkt ten aanzien van de te leveren prestatie, alsmede in geval van blijvende verhindering tot het voldoen van de prestatie vanwege overmacht, kan de meest gerede partij de overeenkomst ontbinden.

12. Ontbinding
Verkoper is gerechtigd de overeenkomst met koper voor zover deze overeenkomst nog niet door verkoper werd uitgevoerd te ontbinden:
a. Indien koper in gebreke blijft ten aanzien van de naleving van enige bepaling van deze of enige andere tussen partijen gesloten of te sluiten overeenkomst. Koper wordt door het enkele feit van niet of niet tijdige naleving van zijn verplichtingen geacht in gebreke te zijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. Verkoper heeft alsdan recht op volledige schadevergoeding en op betaling van de reeds door haar geleverde goederen.
b. Indien het economisch leven in het land van koper of verkoper door oorlog, burgeroorlog of soortgelijke omstandigheden ernstig beïnvloed wordt.
c. Indien door oorzaken buiten de macht van koper of verkoper de betaling of de overmaking naar het land van verkoper wordt of dreigt te worden verhinderd, dan wel wordt vertraagd.
d. Indien grondstoffen, materialen, machines, machineonderdelen enz. op welker aanvoer bij het sluiten van de overeenkomst gerekend was, niet tijdig in gebruik genomen kunnen worden.

13. Opschorting
Onverminderd het bepaalde onder 4.2 heeft verkoper het recht om, indien koper met betaling in gebreke blijft of ernstige twijfel rijst ten aanzien van solvabiliteit, zonder meer verdere leveringen op te schorten totdat het verschuldigde bedrag geheel is voldaan en/of koper, voorzover ingevolge het bepaalde onder 4.1 geen zekerheidstelling is verlangd, alsnog een naar het oordeel van verkoper voldoende zekerheid heeft gesteld voor de juiste nakoming van de verder voor verkoper uit de lopende overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen.

14. Rechtskeuze en geschillen

14.1 Op de tussen partijen gesloten overeenkomsten, alsmede op de precontractuele verhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen welke tussen verkoper en koper mochten ontstaan naar aanleiding van de precontractuele verhoudingen, de door verkoper en koper gesloten overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechtbank in het arrondissement van vestiging van verkoper, tenzij bij regels van dwingend recht een andere rechter daartoe heeft verklaard.

15. Slotbepaling
Indien voorafgaande bepalingen (gedeeltelijk) nietig zijn, blijven de overige bepalingen respectievelijk blijft het resterende gedeelte van een bepaling ten volle van kracht.